פרוטוקול הועד על מכות בישיבת הועד.

Date

פרוטוקול ועד המושבה ראש פינה
מיום כ"ב בטבת תרס"א – 1901

בשם ד' הבוחר בציון

עפ"י החקירה והדרישה בעינין שגרם מר משה רוזנפעלד ובנו שלמה יצחק רוזנפעלד למר יוסף ווידנפעלד שהוא אחד מחברי הועד דפה ראש פנה, שבנו הנ"ל אחז את מר יוסף רוזנפעלד בכנפי בגדו ודחף אותו שנדמה כאילו חפץ להכות אותו, וזה הוא בדיון לא רק למר ויידנפעל כי אם לחברי הוועד כלו.
לכן מצאנולנכון למען ידעו ויראו וישמעו שלא יעשה כן עוד במקומנו, לקנוס את מר משה רוזנפעלד ובנו בסך עשרים פראנק במזומן ומר משה רוזנפעלד ובנו יפייסו את מר ווידנפעלד בפני חברי הוועד דפה.
וגם בנו שלמה יצחק רוזנפעלד לא יבוא לשום אספה כללית שלש שנים מיום דלמטה ואין לו הזכות לא להבחר ולא לבחור עד אשר ישוב בכלל בתור קולוניסט מצד הפקידות, וגם משה רוזנפעלד בעצמו אין לא לבוא אל אספה כללית מהיום ועד שנה תמימה וגם אין לא הזכות בכל השנה ההיא לא לבחור ולא להבחר.
האחד ועשרים פראנק מחוייב מר משה רוזנפעלד לשלם לאוצר הועד במזומן תיכף ומיד. וכל זה קבל מר משה רוזנפעלד ובנו עליהם וחתמו את עצמם על כל הנ"ל. ועל זאת באנו על החתום יום א' כ"ב טבת התרס"א

פה המושבה ראש פנה תבנה.

משה רוזנפעלד ישראל גולדענבערג
יהושוע בן אריה משה בלום
שמואל הורביץ מאטיל בערנשטיין
משה דוד שוב חבר הועד הכללי

מקור: ארכיון ציוני מרכזי איתר וערך: אורי בירן

More
articles